ALGEMENE VOORWAARDEN SEEDERS

Deze pagina afdrukken

Versie: 06/07/2023

Artikel 1. Definities

 1. Onder Algemene Voorwaarden wordt begrepen deze algemene voorwaarden van Seeders.
 2. Onder Seeders wordt in deze Algemene Voorwaarden begrepen: Seeders BV gevestigd te Posthofbrug 6-8, bus 5/144, 2600 Antwerpen (Berchem) met ondernemingsnummer 0760.354.492.
 3. Onder opdrachtgever wordt  begrepen de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Seeders een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten.
 4. Onder overeenkomst wordt begrepen enige schriftelijke overeenkomst tussen Seeders en de opdrachtgever (met inbegrip van een bestelbon, offerte, gelijkaardig document of overeenkomst, en in elk geval met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden).

Hierna afzonderlijk aangeduid als “Partij” of gezamenlijk als “Partijen”.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en Seeders gesloten overeenkomsten.
 2. De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Seeders en de Opdrachtgever waarop Seeders deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Seeders, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingezet.
 3. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Seeders zijn overeengekomen en geaccepteerd.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Seeders gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven. Seeders is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. Afwijkingen van gedane offertes zijn voor Seeders alleen bindend,  indien deze door Seeders schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Een bestelling of opdracht bindt Opdrachtgever. Seeders is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de Opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Seeders kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Seeders niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan andere partijen dan Seeders wenst te verstrekken, dient de Opdrachtgever Seeders hiervan, onder vermelding van de namen van de anderen, direct op de hoogte te stellen.
 7. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Seeders zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Seeders de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Seeders het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Seeders aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en op een compliant wijze aan Seeders worden verstrekt.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Seeders zijn verstrekt, heeft Seeders het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Seeders is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Seeders is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Seeders kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien Seeders op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Seeders namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.
 7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Seeders de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Seeders zal, indien dit noodzakelijk wordt geacht, van alle mondelinge gesprekken met de Opdrachtgever een besprekingsverslag maken en elektronisch aan de Opdrachtgever toesturen. Indien de Opdrachtgever niet binnen twee werkdagen na ontvangst van een bespreekverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit bespreekverslag gebonden en zal dit verslag als geaccepteerd worden beschouwd. Voor de juiste uitvoering van telefonische / elektronische (e-mail) besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten wordt door Seeders geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij deze telefonische / elektronische (e-mail) contacten schriftelijk door Seeders zijn bevestigd.
 9. Tijdens het proces van productie, verveelvoudiging of openbaarmaking zullen Partijen elkaar in de gelegenheid stellen de uiteindelijke inhoud, modellen, prototypes of drukproeven van het onderwerp te controleren. Domein- en inhoudelijke goedkeuringen door de Opdrachtgever zijn niet vereist, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 10. Een door Seeders opgegeven termijn voor het volbrengen van de door haar te leveren diensten / producten heeft een indicatieve en nimmer een fatale strekking. Seeders is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de door haar te leveren diensten / producten, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. Indien Partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het moment van oplevering van de werkzaamheden verschuiven. Seeders zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 11. Indien Seeders (onderdelen / gedeelten van) het product naar de Opdrachtgever verstuurt, op welke wijze dan ook (mede inbegrepen, maar niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer), vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 12. Indien de Opdrachtgever een wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is Seeders tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is en de eventuele consequenties, zowel financieel als inhoudelijk en qua planning duidelijk zijn en geaccepteerd door de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever verplicht aan Seeders de door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdracht in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden.
 13. Opdrachtgever vrijwaart Seeders voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 14. Indien Seeders een opdracht in onderaanneming uitvoert, is zij ( tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen ) gerechtigd om rechtstreeks contact op te nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien Partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering als een gevolg van deze wijziging worden beïnvloed. Seeders zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Seeders de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Seeders daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal Seeders geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Seeders kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Seeders en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders blijkt of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Seeders derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen, gelden de leden 2 en 3 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, en eventuele  reisuren en reis- en verblijfskosten.
 3. Indien Seeders door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer en / of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Seeders gehanteerde tarieven en honoraria.
 4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Seeders, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief vooraf is overeengekomen.
 5. Het honorarium alsmede eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
 6. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen het honorarium alsmede de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 7. Seeders is gerechtigd het honorarium gedurende de looptijd van de overeenkomst te verhogen. Deze verhoging zal per brief of e-mail aan de Opdrachtgever bekend worden gemaakt.
 8. Prijsindexatie zal plaatsvinden aan het begin van elk jaar gedurende de looptijd van de overeenkomst volgens de Belgische Consumptie index met een ondergrens van nul (0) procent (negatieve prijsindexatie zal niet van toepassing zijn) of een hoger percentage indien specifieke marktomstandigheden dit vereisen.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Seeders nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Daarnaast is Seeders gerechtigd alle gemaakte kosten om het betalingsverzuim op te heffen (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) te verhalen op de Opdrachtgever.
 2. Alle belastingen, taksen en/of heffingen van welke aard dan ook die betrekking hebben op de geleverde producten en/of diensten zijn integraal ten laste van de opdrachtgever.
 3. In het geval de opdrachtgever enig deel van een factuur betwist, zal de opdrachtgever Seeders in kennis stellen van het betwist bedrag en de rechtsgrond waarop de opdrachtgever zich baseert binnen de 5 werkdagen vanaf de ontvangst van de factuur (enige tekortkoming hieraan wordt aanzien als een onherroepelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de factuur), samen met enige geschikte informatie die de positie van de opdrachtgever ondersteunt, en het niet betwiste gedeelte zal betaald worden zoals hierin voorzien.
 4. Indien een vast honorarium wordt overeengekomen dat het maandelijks terugkerend bedrag van € 25.000 te boven gaat, geldt een vooruitbetaling van 50% van dit maandbedrag ter dekking van kosten voor toekomstig uit te voeren werkzaamheden en eventuele media-aankopen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Seeders op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. De Opdrachtgever vergoed de aan Seeders verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Seeders heeft verstrekt mits Seeders hiermee instemt.
 7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en Incasso

 1. Alle door Seeders geleverde zaken, daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, (elektronische) bestanden, enzovoort, blijven eigendom van Seeders totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Seeders gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Indien Seeders haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbare toestemming aan Seeders of door Seeders aan te wijzen derde partij om al die plaatsen te betreden, zowel fysiek als niet-fysiek, daarbij denkende aan server(ruimte) enzovoort, waar de eigendommen van Seeders zich bevinden en die zaken mee terug te nemen dan wel te ontmantelen.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. In het geval van een geldvordering komen incassokosten, extra kosten redelijkerwijs noodzakelijk door Seeders gemaakt en eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10. Opzegging

 1. Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen een opzegtermijn van tenminste één maanden in acht te nemen, behoudens in geval van terugkerende activiteiten en/of met een fixed fee of een overeenkomst voor onbepaalde tijd, in welk geval een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht dient te worden genomen. De genoemde opzegtermijnen gaan in vanaf de 1e van de maand volgend op de maand waarin is opgezegd.
 2. Indien de werkzaamheden van Seeders worden overgedragen aan derden en de overdracht van de werkzaamheden voor Seeders extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. In geval van tussentijdse opzegging heeft Seeders naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft en de reden van de opzegging.
 4. Indien de Opdrachtgever Seeders verzoekt om een tijdelijke onderbreking van de gecontracteerde diensten, wordt deze onderbreking niet geacht deel uit te maken van een opzegtermijn. Seeders zal tevens de impact van een tijdelijke onderbreking en de gevolgen van dit verzoek bepalen.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

 1. Seeders is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  – De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  – Na het sluiten van de overeenkomst Seeders ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  – De Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Seeders op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Seeders de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien de opdracht om welke reden dan ook voortijdig wordt beëindigd, is het de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
 4. Wanneer de werkzaamheden van Seeders bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. In afwijking van artikel 10.1, kan deze overeenkomst voor recurrente werkzaamheden slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, welke opzegtermijn ingaat vanaf de 1e van de maand volgend op de maand waarop is opgezegd.
 5. Seeders behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Seeders kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
 • fouten in het materiaal dat door de Opdrachtgever ter hand is gesteld;
 • misverstanden en / of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen;
 • fouten van door / namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden;
 • gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
 • fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien de Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikelen 4.6, 4.7 en 4.8 zijn goedkeuring heeft gegeven;
 • fouten en / of problemen die ontstaan na aflevering en door gebruik of onderhoud van het product door anderen dan Seeders;
 • indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, reputatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
  gevolgen door het plaatsen van links of het laten plaatsen van links door derden.
 1. Behoudens in die gevallen waarin uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid volgens de wet niet is toegestaan, zal de aansprakelijkheid van Seeders voor enige vordering, hetzij contractueel, hetzij vanwege onrechtmatige daad, hetzij anderszins, per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, steeds beperkt zijn tot:
  2.a het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Seeders in een voorkomend geval aanspraak geeft;
  2.b Indien er geen dekking en/of uitbetaling is onder a genoemde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.000,00.
  In afwijking van hetgeen hierboven onder 2 a en b is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste zes maanden verschuldigde factuurwaarde, met een maximum van € 4.000,00.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Seeders of haar ondergeschikten.
 3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 4. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch Seeders jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, gegevens en resultaten.
 5. Seeders verleent verder geen garantie, direct of indirect, met betrekking tot diens diensten of goederen tenzij anders schriftelijk, waaronder via een  onderhoudscontract, is bepaald.
 6. De Opdrachtgever zal Seeders vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot de door Seeders aan de Opdrachtgever geleverde diensten en / of (onderdelen / gedeelten van) producten en resultaten.
 7. Hoewel het aantal backlinks dat naar een domein verwijst belangrijk is voor de Google-zoekresultaten van de website van de Opdrachtgever, raadt Google zelf deze praktijk niet aan. De kans bestaat dat Google niet reageert op linkbuilding activiteiten, zoals het normaal zou doen. De specialisten van Seeders proberen linkbuilding altijd zo veilig mogelijk uit te voeren om de kans op een eventuele penalty door Google te verkleinen. Seeders aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het straffen of verwijderen van een site van de Opdrachtgever uit een internetzoekmachine of directory. Opdrachtgever aanvaardt alle mogelijke risico’s verbonden aan de door Seeders geleverde diensten.

Artikel 13. Vrijwaringen

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Seeders voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de Opdrachtgever aan Seeders informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden worden gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet-voorzienbaar, waarop Seeders geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Seeders niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Partijen kunnen gedurende een periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Seeders niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn Partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Seeders bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Seeders gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 15. Intellectueel eigendom en eigendomsrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Seeders zich de rechten en bevoegdheden voor, die Seeders toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Seeders verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Seeders worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. De in het kader van de opdracht door Seeders tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Seeders, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 4. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Seeders te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te (laten) verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de Opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam Seeders in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 5. Seeders behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. Seeders heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 16. Gebreken – klachttermijnen

 1. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Seeders.
 2. Indien een klacht gegrond is zal Seeders de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever kenbaar gemaakt en onderbouwd te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Seeders slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 17. Geschillen

 1. Elk geschil van welke aard ook tussen opdrachtgever en Seeders zal worden beslecht door de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen (afdeling Antwerpen). Seeders blijft echter bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18. Overige bepalingen

 1. Is aan de Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt dit slechts als voorbeeld en inspiratie verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
 2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Op deze Algemene Voorwaarden en op elke overeenkomst tussen Seeders en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.
 4. Seeders behoudt het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 19. Privacy

 1. Seeders verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Opdrachtgever wordt aangemerkt als verwerking verantwoordelijke van de persoonsgegevens en Seeders als verwerker. De voorwaarden van deze verwerking van persoonsgegevens door Seeders ten behoeve van opdrachtgever staan in de Bijlage Verwerkingsovereenkomst van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Seeders verwerkt voor opdrachtgever persoonsgegevens ten behoeve van online marketing activiteiten op maat en ten behoeve van analyses.
 3. Voor zover de door Seeders te verrichten werkzaamheden in het kader van de overeenkomst betrekking hebben op de verwerking van Persoonsgegevens, zijn Partijen verantwoordelijk voor de naleving van hun respectieve verplichtingen als verantwoordelijke voor de verwerking of als verwerker, naar gelang van het geval, op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de desbetreffende gegevens.
 4. Partijen zullen in voorkomend geval een Verwerkersovereenkomst afsluiten voor de duur van de overeenkomst tussen Partijen.