ALGEMENE VOORWAARDEN SEEDERS

Deze pagina afdrukken

Versie: 13/12/2022

Artikel 1. Definities

1. Onder Seeders wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Seeders internet & marketing, gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 83128344.
2. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Seeders een overeenkomst hebben gesloten of wensen te sluiten.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle tussen de opdrachtgever en Seeders gesloten overeenkomsten.
2. De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Seeders en de opdrachtgever waarop Seeders deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Seeders, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Afwijkende bedingen en afspraken zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Seeders zijn overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. De door Seeders gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Aanbiedingen zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Seeders is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2. Afwijkingen van gedane prijsopgaven binden Seeders slechts indien deze schriftelijk door Seeders zijn bevestigd.
3. Een bestelling of opdracht is bindend voor de opdrachtgever. Seeders is eerst gebonden door het versturen van de orderbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Seeders kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Seeders niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. Indien de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Seeders wenst te geven, dient hij Seeders hiervan in kennis te stellen onder vermelding van de namen van de anderen.
7. De prijzen in bovengenoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Seeders zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover nodig zal Seeders de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Seeders het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Seeders aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Seeders worden verstrekt.
4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Seeders zijn verstrekt, heeft Seeders het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Seeders is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Seeders is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Seeders kenbaar behoorde te zijn.
6. Indien Seeders op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, heeft deze begroting slechts een indicatieve strekking. Indien gewenst kan Seeders namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Seeders de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Van alle mondelinge besprekingen met de opdrachtgever zal Seeders, indien dit noodzakelijk wordt geacht, een gespreksverslag maken en aan de opdrachtgever toezenden. Indien de cliënt niet binnen twee werkdagen na ontvangst van een besprekingsverslag heeft gereageerd, zijn partijen aan de inhoud van dit besprekingsverslag gebonden. Seeders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juiste uitvoering van telefonische / elektronische (e-mail) besprekingen, opdrachten, wijzigingen of aanvullingen van opdrachten, tenzij deze telefonische / elektronische (e-mail) contacten schriftelijk zijn bevestigd.
9. Alvorens tot produktie, verveelvoudiging of openbaarmaking over te gaan, moeten de partijen elkaar in de gelegenheid stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het onderwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Seeders dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk of per e-mail te bevestigen.
10. Een door Seeders opgegeven termijn voor de voltooiing van de door haar te leveren diensten/producten heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Seeders zijn ook na een bepaalde termijn voor de voltooiing van de door haar te leveren diensten/producten in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en niet binnen de in de ingebrekestelling gestelde redelijke termijn heeft voldaan. Indien de partijen overeenkomen dat de overeenkomst zal worden gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor het tijdstip van voltooiing van de uitvoering. Seeders zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
11. Indien Seeders (delen van) het product op enigerlei wijze aan de opdrachtgever verzendt, waaronder, maar niet beperkt tot, verzending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, geschiedt deze verzending voor rekening en risico van de opdrachtgever.
12. Indien een opdrachtgever de uitvoering van een opdracht wenst te wijzigen, is Seeders slechts verplicht daaraan uitvoering te geven indien dit redelijkerwijs mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan Seeders de door haar reeds gemaakte kosten te vergoeden, ook al zijn deze in de uiteindelijke vorm van de opdracht overbodig geworden.
13. De opdrachtgever vrijwaart Seeders voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
14. Indien Seeders een opdracht in opdracht uitvoert, is zij (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen) gerechtigd zich rechtstreeks tot de aanbestedende dienst te wenden over de technische uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien de partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor het tijdstip van voltooiing van de uitvoering. Seeders zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Seeders de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Seeders daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Seeders geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Seeders kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen Seeders en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Indien een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden binnen de looptijd van de overeenkomst, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Seeders derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Fee

1. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zijn de leden 3 tot en met 6 van dit artikel van toepassing.
2. De partijen kunnen bij het sluiten van de overeenkomst een vaste vergoeding overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
3. Indien Seeders door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer en/of andere werkzaamheden te verrichten, worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Seeders gehanteerde honorariumtarieven.
4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Seeders, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
6. Voor bestellingen met een looptijd van meer dan drie maanden worden de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht.

Artikel 8. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien Seeders na het verstrijken van deze termijn nog geen (volledige) betaling heeft ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Seeders op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
3. De opdrachtgever verricht de aan Seeders verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Seeders heeft verstrekt.
4. De door de cliënt gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de cliënt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
5. De zaaier is gerechtigd de vergoeding tijdens de duur van de overeenkomst te verhogen. Deze verhoging wordt per brief of e-mail aan de klant meegedeeld. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst binnen 14 dagen na deze mededeling op te zeggen indien en voor zover (i) de verhoging bedraagt 10% of meer en (ii) de inhoud van de overeenkomst niet anderszins verandert. Indien het honorarium binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst met de opdrachtgever wordt verhoogd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. De opzegging moet schriftelijk gebeuren en gaat in op de datum waarop de verhoging ingaat. Dit opzeggingsrecht geldt niet indien de verhoging minder dan 10% bedraagt.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en collectie

1. Alle door Seeders geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Seeders totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Seeders gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Voor het geval dat Seeders haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Seeders om al die plaatsen te betreden, zowel fysiek als niet-fysiek, daarbij te denken aan server(ruimte) en dergelijke, waar de eigendommen van Seeders zich bevinden en die zaken mede terug te nemen dan wel te demonteren.
3. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het (tijdig) nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
4. In geval van een geldvordering komen de incassokosten, de door Seeders in redelijkheid gemaakte extra kosten en de eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10. Annulering

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. In dat geval moeten de partijen een opzeggingstermijn van ten minste één maand in acht nemen.
2. Indien de werkzaamheden van Seeders aan derden worden overgedragen en de overdracht van de werkzaamheden voor Seeders extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

3. In geval van tussentijdse opzegging heeft Seeders, naast vergoeding van de gemaakte kosten, recht op een naar redelijkheid vastgesteld deel van het honorarium, rekening houdend met de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever heeft en de grond voor opzegging.

Artikel 11. Schorsing en beëindiging

1. Seeders is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst is Seeders ter ore gekomen dat de omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. Bij het sluiten van de overeenkomst is de cliënt verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en deze zekerheid wordt niet of onvoldoende gesteld.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Seeders op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Seeders de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien de opdracht om welke reden dan ook voortijdig wordt beëindigd, mag de opdrachtgever de hem ter beschikking gestelde ontwerpen niet meer gebruiken en vervalt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verleende licentie.
4. Indien de werkzaamheden van Seeders bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, geldt de toepasselijke overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts door schriftelijke opzegging worden beëindigd, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste één maand.
5. Seeders behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Zaaiers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:
1. fouten in het door de klant verstrekte materiaal;
2. misverstanden en/of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
3. fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
4. gebreken in offertes van leveranciers of overschrijdingen van offertes van leveranciers;
5. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 4.6, 4.7 en 4.8;
6. fouten en/of problemen die ontstaan na levering en door gebruik of onderhoud van het product door anderen dan Seeders;
7. indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
8. gevolgen door links te plaatsen of door derden te laten plaatsen. 2. Behalve in die gevallen waarin de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid wettelijk niet is toegestaan, is de aansprakelijkheid van Seeders voor enige vordering, contractueel of onrechtmatig of anderszins, per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, steeds beperkt tot 1. het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Seeders in een bepaald geval recht geeft;
2. Indien geen dekking en/of uitkering krachtens bedoelde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.000,–. 00.
3. In afwijking van hetgeen hiervoor onder 2 a en b is vermeld, is bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste zes maanden verschuldigde factuurwaarde, met een maximum van € 4.000,00.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Seeders of haar ondergeschikten.
4. Iedere aansprakelijkheid vervalt na verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
5. Na voltooiing van de opdracht hebben opdrachtgever noch Seeders jegens elkaar enige verplichting met betrekking tot de gebruikte materialen, gegevens en resultaten.
6. Seeders geeft ook geen enkele garantie, direct of indirect, met betrekking tot haar diensten of goederen, tenzij schriftelijk anders bepaald, onder meer via het onderhoudscontract.
7. De opdrachtgever vrijwaart Seeders voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot de door Seeders aan de opdrachtgever geleverde diensten en/of (delen van) producten en resultaten.

Artikel 13. Waarborgen

1. De opdrachtgever vrijwaart Seeders voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan Seeders informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14. Overmacht

1. De partijen kunnen gedurende een periode van overmacht de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst opschorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Seeders niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien Seeders bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Seeders gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Intellectuele eigendom en eigendomsrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Seeders zich de rechten en bevoegdheden voor die Seeders toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Seeders verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Seeders worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. De in het kader van de opdracht door Seeders tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Seeders, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
4. Tenzij het werk zich daartoe niet leent, heeft Seeders te allen tijde het recht haar naam op of bij het werk te doen vermelden of te doen verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder vermelding van de naam Seeders.
5. Seeders behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
6. Seeders hebben de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Artikel 16. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Seeders.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Seeders de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste moet door de klant kenbaar worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen diensten niet meer mogelijk of zinvol is, zal Seeders slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 17. Geschillen

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Seeders, indien de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Goes. Seeders blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij alles in het werk hebben gesteld om een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18. Andere bepalingen

1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. Op elke overeenkomst tussen Seeders en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
4. Seeders behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 19. Privacy

1. Seeders verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Opdrachtgever wordt beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en Seeders als de verwerker. De voorwaarden voor deze verwerking van persoonsgegevens door Seeders ten behoeve van opdrachtgever zijn vastgelegd in de Bijlage Verwerkingsovereenkomst van deze algemene voorwaarden.
2. Seeders verwerkt persoonsgegevens voor de klant voor op maat gemaakte online marketingactiviteiten en voor analyses.

 

BIJLAGE VERWERKINGSOVEREENKOMST

Artikel 1. Algemeen

Deze bijlage is een aanvulling op de algemene voorwaarden van Seeders en heeft alleen betrekking op de eventuele verwerking van persoonsgegevens. De klant wordt in het kader van de privacywetgeving gedefinieerd als de verantwoordelijke voor de verwerking en Seeders als de verwerker van persoonsgegevens.

Artikel 2. Verplichtingen van zaaiers

Seeders verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om online marketingactiviteiten en analyses uit te voeren ten behoeve van de opdrachtgever. Seeders zal zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. De opdrachtgever garandeert dat de door hem gegeven opdrachten in overeenstemming zijn met de geldende privacywetgeving.

Artikel 3. Beveiliging

Seeders zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Artikel 4. Subverwerkers en doorgifte van persoonsgegevens

De opdrachtgever staat Seeders toe gebruik te maken van subverwerkers of diensten van subverwerkers. Seeders hoeft de klant hierover niet te informeren indien deze subverwerkers dezelfde verplichtingen aangaan als Seeders inzake privacywetgeving en zij gevestigd zijn binnen de Europese Economische Ruimte. Seeders werkt alleen met subverwerkers die hier (mogelijk) niet aan voldoen indien de klant opdracht geeft om met specifieke subverwerkers te werken of ermee instemt dat Seeders met specifieke subverwerkers werkt.

Artikel 5. Verplichting om een datalek te melden

Seeders informeert de opdrachtgever zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur nadat Seeders kennis heeft genomen van een datalek. Seeders zal de opdrachtgever zo volledig mogelijk informeren en voor zover mogelijk de nodige maatregelen treffen om het lek te dichten. Op verzoek van de opdrachtgever zal Seeders de noodzakelijke gegevens waarover de opdrachtgever beschikt overdragen, voor zover dit voor de opdrachtgever noodzakelijk is om aan zijn wettelijke verplichtingen inzake de Autoriteit Persoonsgegevens te voldoen.

Artikel 6. Geheimhouding

Seeders garandeert dat medewerkers van Seeders die toegang hebben tot persoonsgegevens de persoonsgegevens geheim houden en deze niet doorgeven, kopiëren of anderszins verspreiden aan derden, tenzij Seeders daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Seeders kan in gebreke worden gesteld indien Seeders enige verplichting uit hoofde van deze verwerkersovereenkomst niet nakomt. Seeders krijgt een redelijke termijn om alsnog aan de verplichtingen te voldoen nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag vermeld in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden. Zowel Seeders als de opdrachtgever vrijwaren elkaar tegen aanspraken van derden wegens handelen in strijd met de Privacywetgeving.

Artikel 8. Audits

De opdrachtgever is gerechtigd een controle bij Seeders uit te voeren of door een derde te laten uitvoeren. De kosten van deze controle zijn voor rekening van de opdrachtgever. Het resultaat wordt gezamenlijk door Seeders en de opdrachtgever beoordeeld.