SEEDERS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Udskriv denne side

Version: 13/12/2022

Artikel 1. Definitioner

1. I disse generelle vilkår og betingelser forstås ved Seeders Seeders internet & marketing, der er etableret og har sit hjemsted i Zwolle og er registreret i handelskammerets register under nummer 83128344.
2. Ved kunden forstås den fysiske eller juridiske person, joint ventures uden juridisk personlighed samt dennes repræsentant og befuldmægtigede, som har indgået en aftale med Seeders eller ønsker at indgå den.

Artikel 2. Generelt

1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for oprettelse, indhold og opfyldelse af alle aftaler, der indgås mellem kunden og Seeders.
2. De generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud, tilbud og aftale mellem Seeders og kunden, som Seeders har erklæret disse vilkår og betingelser gældende for. Disse vilkår og betingelser gælder også for alle aftaler med Seeders, hvor der skal inddrages tredjeparter i gennemførelsen af disse.
3. Afvigende klausuler og aftaler er kun gyldige, hvis de udtrykkeligt er blevet aftalt skriftligt med Seeders.

Artikel 3. Tilbud og tilbud

1. De tilbud, der gives af Seeders, er fuldstændige og uforpligtende. Tilbuddene er gyldige i 30 dage, medmindre andet er angivet. Seeders er kun bundet af tilbuddene, hvis accept heraf bekræftes skriftligt af den anden part inden for 30 dage, medmindre andet er angivet.
2. Afvigelser fra de afgivne tilbud er kun bindende for Seeders, hvis de er blevet bekræftet skriftligt af Seeders.
3. En ordre eller en opgave er bindende for kunden. Seeders er først bundet ved at sende ordrebekræftelsen. Hvis kunden ikke har gjort indsigelse over for Seeders inden otte dage efter afsendelse af ordrebekræftelsen, anses ordrebekræftelsen for at afspejle aftalen korrekt og fuldstændigt.
4. Et sammensat tilbud forpligter ikke Seeders til at udføre en del af opgaven mod en tilsvarende del af den anførte pris.
5. Tilbud eller tilbud gælder ikke automatisk for fremtidige opgaver.
6. Hvis kunden ønsker at give den samme opgave samtidig til andre end Seeders, skal han underrette Seeders herom med angivelse af de andres navne.
7. Priserne i ovennævnte tilbud og tilbud er eksklusive moms, medmindre andet er angivet.

Artikel 4. Gennemførelse af aftalen

1. Seeders bestræber sig på at udføre opgaven omhyggeligt og uafhængigt, at varetage klientens interesser efter bedste evne og at stræbe efter et resultat, der er nyttigt for klienten. Seeders holder i det omfang, det er nødvendigt, kunden orienteret om arbejdets forløb.
2. Hvis og i det omfang det er nødvendigt for en korrekt gennemførelse af aftalen, har Seeders ret til at lade visse arbejder udføre af tredjemand.
3. Kunden sikrer, at alle data, som Seeders angiver, at de er nødvendige, eller som kunden med rimelighed burde forstå, at de er nødvendige for aftalens gennemførelse, leveres til Seeders rettidigt.
4. Hvis de oplysninger, der er nødvendige for aftalens gennemførelse, ikke leveres til Seeders i tide, har Seeders ret til at suspendere aftalens gennemførelse og/eller opkræve de ekstra omkostninger som følge af forsinkelsen hos kunden i overensstemmelse med de sædvanlige satser.
5. Seeders er ikke ansvarlig for skader af nogen art, fordi Seeders har taget udgangspunkt i ukorrekte og/eller ufuldstændige oplysninger fra kunden, medmindre Seeders burde have været bekendt med denne ukorrekthed eller ufuldstændighed.
6. Hvis Seeders udarbejder et budget for udgifter til tredjepart på anmodning af kunden, har dette budget kun et vejledende formål. Hvis det ønskes, kan Seeders anmode om tilbud på vegne af kunden.
7. Hvis det er aftalt, at aftalen skal gennemføres i faser, kan Seeders suspendere gennemførelsen af de dele, der hører til en efterfølgende fase, indtil kunden skriftligt har godkendt resultaterne af den foregående fase.
8. Seeders udarbejder, hvis det skønnes nødvendigt, et diskussionsreferat af alle mundtlige drøftelser med kunden og sender det til kunden. Hvis kunden ikke har reageret inden to arbejdsdage efter modtagelsen af en forhandlingsrapport, er parterne bundet af indholdet af denne forhandlingsrapport. Seeders påtager sig intet ansvar for korrekt udførelse af telefoniske/elektroniske (e-mail) samtaler, opgaver, ændringer eller tilføjelser til opgaver, medmindre disse telefoniske/elektroniske (e-mail) kontakter er blevet bekræftet skriftligt.
9. Inden produktion, reproduktion eller offentliggørelse skal parterne give hinanden mulighed for at kontrollere og godkende de seneste modeller, prototyper eller forsøg med emnet. På Seeders’ anmodning skal kunden bekræfte sin godkendelse skriftligt eller pr. e-mail.
10. En af Seeders angivet frist for færdiggørelse af de ydelser/produkter, som Seeders skal levere, har et vejledende formål, medmindre andet fremgår af aftalens art eller indhold. Sælgere er også i restance selv efter en bestemt frist for færdiggørelse af de ydelser/produkter, som de skal levere, efter at kunden har givet meddelelse om restance ved anbefalet brev og undladt at efterkomme den inden for den rimelige frist, der er angivet i meddelelsen om restance. Hvis parterne aftaler, at aftalen skal ændres eller suppleres, kan det påvirke tidspunktet for gennemførelsen af aftalen. Seeders informerer kunden om dette så hurtigt som muligt.
11. I tilfælde af at Seeders sender (dele/dele af) produktet til kunden på en hvilken som helst måde, herunder, men ikke begrænset til, forsendelse med post, kurer eller via elektroniske beskeder, sker denne forsendelse for kundens regning og risiko.
12. Hvis en klient ønsker at ændre udførelsen af en opgave, er Seeders kun forpligtet til at udføre dette, hvis dette er rimeligt muligt. I så fald er kunden forpligtet til at refundere Seeders for de omkostninger, som Seeders allerede har afholdt, selv om disse er blevet overflødige i den endelige udformning af opgaven.
13. Kunden friholder Seeders for ethvert krav fra tredjemand, der lider skade i forbindelse med aftalens udførelse, og som kan tilskrives kunden.
14. Hvis Seeders udfører en opgave i henhold til en kontrakt, er selskabet (medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt) berettiget til at kontakte den ordregivende myndighed direkte om den tekniske gennemførelse af opgaven.

Artikel 5. Ændring af aftalen

1. Hvis det under aftalens gennemførelse viser sig, at det for at sikre en korrekt gennemførelse er nødvendigt at ændre eller supplere det udførte arbejde, tilpasser parterne aftalen i overensstemmelse hermed i god tid og i gensidig samråd.
2. Hvis parterne er enige om, at aftalen skal ændres eller suppleres, kan det påvirke tidspunktet for gennemførelsen af gennemførelsen. Seeders informerer kunden om dette så hurtigt som muligt.
3. Hvis ændringen eller tillægget til aftalen har økonomiske og/eller kvalitative konsekvenser, informerer Seeders kunden herom på forhånd. Hvis der er aftalt et fast honorar, skal Seeders angive, i hvilket omfang ændringen eller tillægget til aftalen vil medføre, at dette honorar overskrides.
4. Uanset stk. 3 kan Seeders ikke opkræve ekstra omkostninger, hvis ændringen eller tilføjelsen skyldes omstændigheder, som kan tilskrives Seeders.

Artikel 6. Kontraktens varighed; gennemførelsestid

1. Aftalen mellem Seeders og en kunde indgås på ubestemt tid, medmindre aftalens art tilsiger andet, eller parterne udtrykkeligt og skriftligt aftaler andet.
2. Hvis der er aftalt en periode for gennemførelsen af visse aktiviteter inden for aftalens løbetid, er der aldrig tale om en streng frist. Hvis gennemførelsesfristen overskrides, skal kunden derfor give Seeders skriftlig meddelelse om misligholdelse.

Artikel 7. Gebyr

1. Stk. 2 og 3 i denne artikel finder anvendelse på tilbud og aftaler, hvori der tilbydes eller aftales et fast honorar. Hvis der ikke er aftalt et fast honorar, finder stk. 3-6 i denne artikel anvendelse.
2. Parterne kan aftale et fast honorar ved aftalens indgåelse. Det faste honorar omfatter ikke moms, rejsetimer, rejse- og opholdsudgifter.
3. Hvis Seeders er tvunget til at udføre mere og/eller andet arbejde på grund af forsinket eller manglende levering af fuldstændige, sunde og klare data/materialer eller på grund af en ændret eller forkert opgave eller briefing, vil disse aktiviteter blive honoreret særskilt, baseret på de sædvanlige honorarsatser, som Seeders anvender.
4. Hvis der ikke er aftalt et fast honorar, fastsættes honoraret på grundlag af de faktisk anvendte timer. Honoraret beregnes i overensstemmelse med Seeders sædvanlige timetakster, der gælder for den periode, hvor arbejdet udføres, medmindre der er aftalt en anden timetakst.
5. Honoraret og eventuelle omkostningsoverslag er eksklusive moms, rejsetimer, rejse- og opholdsudgifter.
6. For ordrer med en varighed på mere end tre måneder vil de skyldige omkostninger blive opkrævet periodisk.

Artikel 8. Betaling

1. Betaling skal ske inden 14 dage efter fakturadatoen. Hvis Seeders efter udløbet af denne periode endnu ikke har modtaget (fuld) betaling, er kunden i restance og skylder en rente svarende til den lovbestemte rente. Renterne på det beløb, der skal betales, beregnes fra det øjeblik, hvor kunden er i restance, til det øjeblik, hvor det fulde beløb er betalt.
2. I tilfælde af likvidation, konkurs, beslaglæggelse eller betalingsstandsning fra kunden kan Seeders’ krav mod kunden straks gøres gældende.
3. Kunden foretager de skyldige betalinger til Seeders uden rabat eller kompensation, med forbehold af afregning med fradragsberettigede forskud i forbindelse med aftalen, som han har stillet til rådighed for Seeders.
4. De betalinger, som kunden foretager, skal først og fremmest dække alle skyldige renter og omkostninger og dernæst de fakturaer, der er forfaldne og skal betales, og som har været udestående længst tid, også selv om kunden angiver, at betalingen vedrører en senere faktura.
5. Sædemændene har ret til at forhøje gebyret i aftalens løbetid. Denne forhøjelse vil blive meddelt kunden pr. brev eller e-mail. Kunden er berettiget til at opsige aftalen inden for 14 dage efter denne meddelelse, hvis og i det omfang (i) stigningen udgør 10 % eller mere, og (ii) aftalens indhold ikke ændres på anden vis. Hvis der sker en forhøjelse af honoraret inden for 3 måneder efter indgåelsen af aftalen med kunden, kan kunden ophæve aftalen. Opsigelsen skal ske skriftligt og få virkning fra den dato, hvor forhøjelsen træder i kraft. Denne opsigelsesret gælder ikke, hvis stigningen er mindre end 10 %.

Artikel 9. Ejendomsforbehold og indsamling

1. Alle varer leveret af Seeders, herunder design, skitser, tegninger, software, (elektroniske) filer m.v., forbliver Seeders’ ejendom, indtil kunden har opfyldt alle nedenstående forpligtelser i henhold til alle aftaler indgået med Seeders.
2. I det 3 tilfælde, at Seeders ønsker at udøve sine ejendomsrettigheder, der er nævnt i denne artikel, giver kunden allerede nu Seeders ubetinget og uigenkaldelig tilladelse til at komme ind på alle de steder, både fysiske og ikke-fysiske, og dermed tænke på server (rum) og så videre, hvor Seeders’ ejendom befinder sig, og tage disse ting med tilbage eller demontere dem.
3. Hvis klienten er i restance eller i restance med hensyn til (rettidig) opfyldelse af sine forpligtelser, vil alle rimelige omkostninger til at opnå tilfredsstillelse udenretsligt blive afholdt af klienten.
4. I tilfælde af et pengekrav vil inkassoomkostninger, yderligere omkostninger, der med rimelighed kræves af Seeders, og alle rimelige juridiske og eksekveringsomkostninger, der påløber, blive afholdt af kunden.

Artikel 10. Afbestilling

1. Begge parter kan til enhver tid opsige aftalen, forudsat at opsigelsen er skriftlig og begrundet. I så fald skal parterne overholde en opsigelsesfrist på mindst en måned.
2. Hvis Seeders’ aktiviteter overdrages til tredjemand, og overdragelsen af aktiviteterne medfører yderligere omkostninger for Seeders, vil disse blive opkrævet hos kunden.

3. I tilfælde af førtidig opsigelse har Seeders ud over godtgørelse af de afholdte omkostninger ret til en rimeligt fastsat del af honoraret under hensyntagen til det allerede udførte arbejde, den fordel, som kunden har, og begrundelsen for opsigelsen.

Artikel 11. Suspension og opsigelse

1. Seeders er berettiget til at suspendere opfyldelsen af forpligtelserne eller opsige aftalen, hvis: Kunden ikke eller ikke fuldt ud overholder forpligtelserne i henhold til aftalen. Efter indgåelsen af aftalen blev Seeders klar over, at omstændighederne giver grund til at frygte, at kunden ikke vil opfylde sine forpligtelser. Ved indgåelsen af aftalen blev kunden anmodet om at stille sikkerhed for opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til aftalen, og denne sikkerhed er ikke stillet eller er utilstrækkelig.
2. Hvis aftalen opløses, kan Seeders’ fordringer på kunden straks kræves indfriet. Hvis Seeders suspenderer opfyldelsen af forpligtelserne, bevarer selskabet sine rettigheder i henhold til loven og aftalen.
3. Hvis opgaven ophører før tid, uanset årsagen, må kunden ikke længere bruge de designs, der er stillet til rådighed for ham, og enhver licens, der er givet til kunden inden for rammerne af opgaven, bortfalder.
4. Hvis Seeders’ aktiviteter består i gentagende udførelse af lignende aktiviteter, gælder den gældende aftale på ubestemt tid, medmindre andet er skriftligt aftalt. Denne aftale kan kun opsiges ved skriftlig opsigelse under overholdelse af et rimeligt varsel på mindst en måned.
5. Seeders forbeholder sig altid retten til at kræve erstatning.

Artikel 12. Ansvar

1. Sædemændene kan ikke holdes ansvarlige for:
1. fejl i det materiale, som kunden har leveret;
2. misforståelser og/eller fejl i forbindelse med aftalens gennemførelse, hvis disse er forårsaget eller skyldes handlinger fra kundens side, f.eks. forsinket eller manglende levering af fuldstændige, sunde og klare data/materialer;
3. fejl begået af tredjeparter, der er engageret af/på vegne af kunden;
4. fejl i tilbud fra leverandører eller overskridelser af tilbud fra leverandører;
5. fejl i designet eller i teksten/dataene, hvis kunden har givet sin godkendelse i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4.6, 4.7 og 4.8;
6. fejl og/eller problemer, der opstår efter levering og ved brug eller vedligeholdelse af produktet af andre end Seeders;
7. indirekte skader, herunder følgeskader, tabt fortjeneste, tabte besparelser og skader som følge af driftsafbrydelse;
8. konsekvenser ved at placere links eller ved at lade tredjeparter placere links. 2. Bortset fra de tilfælde, hvor udelukkelse eller begrænsning af ansvar ikke er tilladt ved lov, vil Seeders’ ansvar for ethvert krav, uanset om det er kontraktligt eller ulovligt eller på anden måde, pr. begivenhed eller række af begivenheder altid være begrænset til 1. det beløb, som Seeders’ ansvarsforsikring giver ret til i et konkret tilfælde;
2. Hvis der ikke er dækning og/eller udbetaling i henhold til ovennævnte forsikring, er ethvert ansvar begrænset til et beløb svarende til opgavens fakturaværdi, i det mindste den del af opgaven, som ansvaret vedrører, med et maksimum på 2.000 EUR. 00.
3. I modsætning til det, der er anført ovenfor under punkt 2 a og b, er ansvaret for en opgave med en varighed på mere end seks måneder yderligere begrænset til fakturaværdien for de seneste seks måneder, dog højst 4.000,00 EUR.
3. Ansvarsbegrænsningerne i disse betingelser gælder ikke, hvis skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Seeders eller dennes underordnede medarbejdere.
4. Ethvert ansvar bortfalder efter et år fra det tidspunkt, hvor opgaven er afsluttet.
5. Efter afslutningen af opgaven har hverken kunden eller Seeders nogen forpligtelse over for hinanden med hensyn til de anvendte materialer, data og resultater.
6. Seeders yder heller ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, med hensyn til sine tjenester eller varer, medmindre andet er angivet skriftligt, herunder gennem vedligeholdelseskontrakten.
7. Kunden skal holde Seeders skadesløs for alle mulige krav fra tredjeparter med hensyn til de ydelser og/eller (dele af) produkter og resultater, som Seeders har leveret til kunden.

Artikel 13. Beskyttelsesforanstaltninger

1. Kunden friholder Seeders for krav fra tredjemand med hensyn til intellektuelle ejendomsrettigheder til materialer eller data, som kunden har stillet til rådighed, og som anvendes i forbindelse med aftalens gennemførelse.
2. Hvis kunden stiller informationsbærere, elektroniske filer eller software m.v. til rådighed for Seeders, garanterer kunden, at dette ikke krænker tredjemands ejendoms- eller ophavsrettigheder, samt at informationsbærerne, de elektroniske filer eller softwaren er fri for virus og fejl.

Artikel 14. Force majeure

1. Parterne kan suspendere forpligtelserne i henhold til aftalen i en periode med force majeure. Hvis det på grund af force majeure ikke er muligt for Seeders at opfylde sine forpligtelser i mere end to måneder, har begge parter ret til at ophæve aftalen, uden at der i så fald er pligt til at betale erstatning.
2. Hvis Seeders ved force majeure’s indtræden allerede delvist har opfyldt sine forpligtelser eller kun delvist kan opfylde sine forpligtelser, er Seeders berettiget til særskilt at fakturere den allerede udførte eller gennemførte del, og kunden er forpligtet til at betale denne faktura, da det drejer sig om en særskilt kontrakt. Dette gælder dog ikke, hvis den allerede udførte eller eksekverbare del ikke har nogen uafhængig værdi.

Artikel 15. Intellektuel ejendomsret og ejendomsrettigheder

1. Uden at det berører de øvrige bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser, forbeholder Seeders sig de rettigheder og beføjelser, som Seeders har i henhold til ophavsretsloven.
2. Alle dokumenter, der leveres af Seeders, såsom rapporter, rådgivning, aftaler, designs, skitser, tegninger, software osv. er udelukkende beregnet til brug for kunden og må ikke uden Seeders’ forudgående samtykke reproduceres, offentliggøres eller offentliggøres eller bringes til tredjemands kendskab, medmindre andet fremgår af arten af de leverede dokumenter.
3. De arbejdstegninger, prototyper, designskitser, film og andre materialer eller (elektroniske) filer, som Seeders har udarbejdet i forbindelse med opgaven, forbliver Seeders’ ejendom, uanset om de er blevet overdraget til kunden eller til tredjemand.
4. Medmindre værket ikke egner sig til det, har Seeders til enhver tid ret til at få sit navn nævnt på eller i nærheden af værket eller til at få det fjernet eller fjernet. Uden forudgående tilladelse er det ikke tilladt for kunden at tage værket i produktion, offentliggøre det eller reproducere det uden at nævne navnet Seeders.
5. Seeders forbeholder sig ret til at anvende den viden, der opnås gennem udførelsen af arbejdet, til andre formål, forudsat at der ikke videregives fortrolige oplysninger til tredjemand.
6. Sælgerne har ret til at bruge designet til deres egen reklame eller markedsføring.

Artikel 16. Mangler; reklamationsfrister

1. Reklamationer over det udførte arbejde skal af kunden skriftligt meddeles Seeders senest otte dage efter opdagelsen, dog senest tredive dage efter afslutningen af det pågældende arbejde.
2. Hvis en klage er berettiget, vil Seeders stadig udføre arbejdet som aftalt, medmindre dette i mellemtiden er blevet nytteløst for kunden. Sidstnævnte skal meddeles af kunden. Hvis det ikke længere er muligt eller hensigtsmæssigt at levere de aftalte ydelser, er Seeders kun ansvarlig inden for rammerne af artikel 12.

Artikel 17. Tvister

1. I modsætning til de juridiske regler for den civile domstols kompetence vil enhver tvist mellem kunden og Seeders, hvis retten har kompetence, blive afgjort af retten i Goes. Seeders har dog fortsat ret til at sagsøge kunden ved den kompetente domstol i henhold til loven eller den gældende internationale traktat.
2. Parterne kan kun indbringe sagen for domstolene, når de har gjort alt for at bilægge tvisten i gensidig høring.

Artikel 18. Andre bestemmelser

1. Hvis en prøve eller model er blevet vist eller udleveret til kunden, antages det, at den kun er blevet udleveret som en indikation, medmindre det udtrykkeligt er aftalt, at det produkt, der skal leveres, skal svare til denne.
2. Begge parter er forpligtet til at bevare fortroligheden af alle fortrolige oplysninger, som de har modtaget fra hinanden eller fra en anden kilde i forbindelse med deres aftale. Oplysninger betragtes som fortrolige, hvis den anden part angiver dette, eller hvis det følger af oplysningernes art.
3. Hollandsk lov finder anvendelse på enhver aftale mellem Seeders og kunden.
4. Seeders forbeholder sig ret til at ændre eller supplere disse vilkår og betingelser.

Artikel 19. Privatliv

1. Seeders behandler personoplysninger i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (“AVG”). Kunden betragtes som den dataansvarlige for personoplysningerne og Seeders som databehandleren. Betingelserne for Seeders’ behandling af personoplysninger til fordel for kunden er fastsat i aftalen om behandling af bilag til disse generelle vilkår og betingelser.
2. Seeders behandler personoplysninger for kunden til tilpassede online markedsføringsaktiviteter og til analyser.

 

BILAG FORARBEJDNINGSAFTALE

Artikel 1. Generelt

Dette tillæg er et supplement til Seeders’ generelle vilkår og betingelser og vedrører kun den eventuelle behandling af personoplysninger. Kunden defineres i forbindelse med lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger som den dataansvarlige og Seeders som databehandler af personoplysninger.

Artikel 2. Sæders forpligtelser

Seeders behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at udføre online markedsføringsaktiviteter og analyser på vegne af ordregiveren. Seeders vil behandle disse personoplysninger med omhu. Ordregiveren garanterer, at de instruktioner, han giver, er i overensstemmelse med den gældende lovgivning om beskyttelse af privatlivets fred.

Artikel 3. Sikkerhed

Seeders vil gøre sit yderste for at træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre personoplysninger mod tab og ulovlig behandling.

Artikel 4. Underdatabehandlere og overførsel af personoplysninger

Kunden skal tillade Seeders at gøre brug af underdatabehandlere eller tjenester fra underdatabehandlere. Seeders behøver ikke at informere kunden om dette, hvis disse underdatabehandlere påtager sig de samme forpligtelser som Seeders med hensyn til lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger, og de er beliggende inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Seeders vil kun arbejde med underdatabehandlere, der (muligvis) ikke overholder dette, hvis kunden giver instruktioner om at arbejde med specifikke underdatabehandlere eller accepterer, at Seeders arbejder med specifikke underdatabehandlere.

Artikel 5. Pligt til at indberette et brud på datasikkerheden

Seeders informerer rektor så hurtigt som muligt og mindst inden for 48 timer efter, at Seeders har fået kendskab til et brud på datasikkerheden. Sælerne informerer rektor så fuldstændigt som muligt og træffer så vidt muligt de nødvendige foranstaltninger for at stoppe lækagen. Efter anmodning fra bestilleren vil Seeders overføre de nødvendige oplysninger, som bestilleren har adgang til, i det omfang det er nødvendigt for at bestilleren kan overholde sine juridiske forpligtelser i forbindelse med Persondataautoriteten.

Artikel 6. Hemmeligholdelse

Seeders garanterer, at medarbejdere hos Seeders, der har adgang til personoplysninger, vil holde personoplysningerne hemmelige og afholde sig fra at videregive, kopiere eller på anden måde distribuere disse personoplysninger til tredjemand, medmindre Seeders er forpligtet til det i henhold til loven eller en retskendelse.

Artikel 7. Ansvar

Seeders kan komme i misligholdelse, hvis Seeders ikke overholder sine forpligtelser i henhold til denne behandlingsaftale. Seeders får en rimelig frist til stadig at opfylde forpligtelserne, efter at selskabet skriftligt er blevet underrettet om den skriftlige påkrav. Ansvaret er begrænset til det beløb, der er nævnt i artikel 12 i de generelle betingelser og vilkår. Både Seeders og bestilleren friholder hinanden for krav fra tredjeparter vedrørende handlinger, der er i strid med persondataloven.

Artikel 8. Revisioner

Ordregiveren har ret til at foretage en revision hos Seeders eller få den foretaget af en tredjepart. Udgifterne til denne revision afholdes af kunden. Resultatet vil blive vurderet af Seeders og rektor i fællesskab.